JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ

PROFESJONALIZM

Aktualności

Szukaj

Statut Fundacji

ALCHEMIA SPORTU
z siedzibą w Chorzowie

I. Postanowienia ogólne

§.1

Fundacja pod nazwą Fundacja Alchemia Sportu (dalej: „Fundacja”), ustanowiona przez Roberta Smolińskiego (dalej: „Fundator”) aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 19, w dniu 11 grudnia 2012 r. (Rep. A nr 10941/2012), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu (dalej: „Statut”).

§.2

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§.3

Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów.

§.4

    1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
    2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
    3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§.5

 1. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Alchemia Sportu.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) lub słowno-graficznego.

§.6

Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaki, medale honorowe i inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§.7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

 

II. Cele i zasady działania Fundacji

§.8

Celem działania Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§.9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

    1. Organizowanie wydarzeń sportowych, festiwali i innych wydarzeń publicznych;
    2. Edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania fizycznego, w tym organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, spotkań i warsztatów o tematyce sportowej;
    3. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i klubami sportowymi;
    4. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi;
    5. Opracowywanie raportów i analiz związanych z tematyką sportu i kultury fizycznej;
    6. Działalność informacyjną i wydawniczą;
    7. Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych związane z tematyką kultury fizycznej i sportu;
    8. Fundowanie stypendiów dla młodych sportowców (w tym dzieci i młodzieży), uzyskujących wybitne osiągnięcia w zakresie sportu i kultury fizycznej;
    9. Utrzymywanie, budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fizycznej.

§.10

    1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
    2. W działalności Fundacji zabronione jest:
       1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
       2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
       3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
       4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

III. Majątek i dochody Fundacji

§.11

    1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 15.000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości, prawa majątkowe i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
    2. Z funduszu założycielskiego wyodrębnia się kwotę 3.000 PLN (trzy tysiące złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

§.111

    1. W celu zwiększenia środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym.
    2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
        1. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z);
        2. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
        3. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
        4. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
        5. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
        6. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
        7. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z):
        8. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
        9. Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
        10. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
        11. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
        12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
        13. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
        14. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
        15. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).
    3. W zakresie objętym obowiązkiem uzyskania wymaganych przez prawo koncesji, zezwoleń, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej Fundacja podejmie działalność gospodarczą po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia, licencji lub wpisu w rejestrze działalności regulowanej.
    4. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych.
    5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§.12

    1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone przez Zarząd Fundacji na realizacje dowolnych celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
    2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia Zarząd Fundacji przy dochowaniu należytej staranności oceni, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. W innym wypadku Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

IV. Organy Fundacji

Postanowienia ogólne

§.13

Organami Fundacji są:

 1. Fundator;
 2. Rada Fundacji;
 3. Zarząd Fundacji.

§.14

    1. Do zadań i kompetencji Fundatora należy:
        1. Zmiana Statutu, w tym również w zakresie celów Fundacji;
        2. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącego;
        3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji.
    2. Fundator powołuje również członków pierwszego Zarządu Fundacji w tym jego Prezesa.
    3. W wypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkie jego zadania i kompetencje przejmuje Rada Fundacji. Zmiana Statutu wymaga wówczas większości 2/3 głosów Rady Fundacji w obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

Rada Fundacji

§.15

    1. Rada Fundacji składa się z trzech do dwudziestu jeden osób, w tym Przewodniczącego.
        1. Rada Fundacji może, na wniosek Fundatora, nadać osobom spoza grona członków Rady tytuł Honorowego Członka Rady Fundacji oraz tytuł Honorowego Przewodniczącego Rady Fundacji. Osoba, której nadano tytuł określony w zdaniu poprzednim, jest uprawniona do uczestnictwa w zebraniach Rady Fundacji z głosem doradczym.
    2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
    3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
    4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z udziałem w pracach tego organu, w tym także kosztów podróży i noclegu.
    5. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
    6. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa jej regulamin.

§.16

Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy:

    1. Kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji;
    2. Uchwalanie regulaminu Rady Fundacji;
    3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, z wyłączeniem Prezesa;
    4. Wytyczanie sposobów realizacji celów Fundacji i nadzór nad ich prawidłową realizacją;
    5. Uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji;
    6. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
    7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji;
    8. Powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji;
    9. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;
    10. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Radzie Fundacji przez Zarząd Fundacji;
    11. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją;
    12. Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych;
    13. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Fundacji wymaganych przepisami prawa;
    14. Nadawanie, na wniosek Fundatora, tytułu Honorowego Członka Rady Fundacji oraz tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady Fundacji osobom spoza grona członków Rady Fundacji.

§.17

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

    1. Śmierci członka Rady Fundacji;
    2. Rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji w drodze pisemnego oświadczenia – z dniem doręczenia oświadczenia Fundacji;
    3. Podjęcia uchwały o odwołaniu członka Rady Fundacji przez Fundatora.

Zarząd Fundacji

§.18

    1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa.
    2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
    3. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji lub jego Prezesem.
    4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
    5. Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa jego regulamin.

§.19

Do zadań i kompetencji Zarządu Fundacji należy:

    1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
    2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
    3. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
    4. Realizacja rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
    5. Sporządzanie rocznych sprawozdań Fundacji wymaganych przepisami prawa;
    6. Przedstawienie Radzie Fundacji propozycji w zakresie sposobu realizacji celów Fundacji;
    7. Wszelkie zadania i kompetencje, których Statut nie zastrzega dla innych organów Fundacji.

§.20

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

    1. Śmierci członka Zarządu Fundacji;
    2. Rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji w drodze pisemnego oświadczenia – z dniem złożenia oświadczenia na ręce dowolnego z członków Rady Fundacji;
    3. Podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji.

 

V. Zmiana Statutu

§.21

    1. Zmiany Statutu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Statutu, dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji.
    2. Zmiana Statutu prowadzić może do zmiany celów Fundacji.

 

VI. Postanowienia końcowe

§.22

    1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
    2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
    3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

§.23

    1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
    2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji jednomyślnie przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.
    3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Likwidatorzy Fundacji przejmują kompetencje Zarządu Fundacji.

§.24

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji wybranym przez Likwidatorów Fundacji.